Eldriftsansvarig

För varje elanläggning skall det finnas en ansvarig person, den eldriftsansvarige, enligt den svenska standarden SS-EN 50 110-1, skötsel av starkströmsanläggningar.

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 och ELSÄK 2010:3 åligger det anläggnings innehavare att utöva kontroll av anläggningen och se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger betryggande säkerhet mot person- och sak-skador.

För att göra det möjligt för innehavaren att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter kan avtal träffas om skötsel, kontroll och underhåll av elanläggning.

Vi kan erbjuda avtal om skötsel, kontroll och underhåll mot ett fast pris som tex kan delas upp månadsvis. Avtal kan skrivas från 1-3 år.

Elbesiktning

Vi utför besiktning av tex din Villa eller fastighet. Vi kontrollerar installationen så att den är personsäker och rekommenderar åtgärder som sparar energi.

Energianalys

Man kan idag spara mycket pengar på att göra elanläggningen effektivare.

Det kan tex vara byte av belysning eller installation av närvarodetektering.

Kalkyl

Vi utför kostnadsberäkningar eller kalkyler, allt från mindre installationer till större el-entreprenader.